Audycja 22: Venety
 ⏪   ◀   14  27  15  27  16  27  17  27  18  27   ▶   ⏩